Aanvraagformulieren

Loonindexering 2015

Vanaf 1 januari 2015 dienen de lonen van alle bedienden in pc 218 geïndexeerd te worden met een coëfficiënt van 1,0003.

Het ANPCB / PC218

Meer dan 54.000 bedrijven en meer dan 400.000 bedienden
Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden of paritair comité 218 telt meer dan 54.000 bedrijven en meer dan 400.000 bedienden.

Vermits elk bedrijf in België ressorteert onder een bepaald paritair comité is het voor de werkgevers belangrijk te weten welke reglementering zij dienen te volgen. Deze reglementering heeft voor het bedrijf heel wat implicaties vermits heel wat sociale reglementeringen vastgelegd worden op het niveau van het paritair comité zoals o.m. barema's en bezoldigingen, minimumlonen, arbeidsduur, werknemersvertegenwoordiging, de bijdrage voor het Fonds voor Bestaanszekerheid, vorming, sociale vrede enz.

Paritaire samenstelling
Het comité is "paritair" samengesteld, in die zin dat er een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties (VBO, federaties, middenstandsorganisaties) en de werknemersorganisaties (BBTK/Setca, LBC-NVK, CNE-GNC en ACLVB/CGSLB) zetelen in het comité.

Meer dan 30 subsectoren
In het ANPCB kunnen meer dan 30 subsectoren worden onderscheiden die de bedrijven en hun bedienden groeperen die niet ressorteren onder een specifiek paritair comité:

autohandel, betonindustrie, bouwbedrijven, call-centers, consultancy, grafische nijverheid, garages, glasindustrie, groothandel, houtindustrie, reclamebureaus, reisagentschappen, studiebureaus, tabaksondernemingen, uitgeverijen, uitzendkantoren, ITC-ondernemingen ...

Hoe nagaan of een bedrijf ressorteert onder het ANPCB ?

  • nakijken op de loonfiche of individuele rekening of er PC 218 vermeld wordt;
  • navraag doen bij de personeelsdienst / het sociaal secretariaat / het boekhoudkantoor;
  • dienst voor Collectieve Arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid contacteren;
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contacteren.

Het ANPCB telt meer dan 54.000 bedrijven en meer dan 400.000 bedienden

Binnen het ANPCB onderscheiden we meer dan 30 subsectoren